آلبوم عکاسی پایان دوره هنرجویان

سرکار خانم فاطمه احمدی دوست

اختتامیه جشنواره مردمی عمار

تئاترشهر

سرکار خانم مهنوش توسلی

اختتامیه جشنواره مردمی عمار

سرکار خانم فاطمه کریمی

اختتامیه جشنواره مردمی عمار

تئاترشهر

سرکار خانم زهرا مرتضوی

اختتامیه جشنواره مردمی عمار

تئاترشهر

جناب آقای معین شمسایی

اختتامیه جشنواره مردمی عمار

تئاترشهر